image banner
Trả lời kiến nghị về đơn giá thuê đất của Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên

Trả lời kiến nghị về đơn giá thuê đất của Hiệp hội doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên:

    a. Kiến nghị của doanh nghiệp: 

    “Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch ngoài các giải pháp đã làm trong thời gian vừa qua. Về giá thuê đất 05 năm điều chỉnh một lần, thành phố ban hành khung giá đất. Với Hải Phòng hiện nay mức định giá thuê đất là quá cao so với mức thu nhập kinh doanh của các Doanh nghiệp. Đề nghị thành phố điều chỉnh giá thuê đất giảm xuống 50% như mức thu hiện nay trong phạm vi một chu kỳ 05 năm, để hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời cũng là thực hiện chủ trương nuôi dưỡng nguồn thu.”

    b. Ý kiến trả lời của Sở Tài chính:

    - Về giá thuê đất: Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, nội dung tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên được tính theo mức giá quy định tại Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành với hệ số điều chỉnh giá đất cho các trường hợp thuê đất đã sử dụng trên 05 năm bằng 1,0. Như vậy, mức giá đất cho các trường hợp thuê đất đã sử dụng trên 05 năm là bằng với mức giá quy định tại Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành.

- Về chính sách giảm tiền thuê đất: Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp được miễn giảm tiền thuê đất. Đối chiếu nội dung doanh nghiệp kiến nghị (được giảm 50% mức thu tiền thuê đất hiện nay) là không có trong quy định các trường hợp cụ thể. Việc đề xuất các nội dung khác có liên quan đến miễn, giảm tiền thuê đất thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 10, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

- Thực tế sau thời gian đại dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về việc thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các doanh nghiệp sau thời gian đại dịch. Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp năm 2022 đối với người được thuê đất, thuê mặt nước. Hiện nay, để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023; về trình tự đang tổng hợp xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị.

- Đối với những nội dung kiến nghị của doanh nghiệp về việc tiếp tục đồng hành và tháo gỡ các khó khăn sau thời gian đại dịch, Thành phố sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ để có các chính sách hỗ trợ phù hợp trong từng thời điểm.

Bùi Thị Mai Hương
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0