image banner
Trả lời kiến nghị về bổ sung hỗ trợ tài chính mùa giải 2023 để duy trì hoạt động và chuẩn bị công tác 2024 của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng của Công ty Cổ phần Bóng đá Hải Phòng

Trả lời kiến nghị về bổ sung hỗ trợ tài chính mùa giải 2023 để duy trì hoạt động và chuẩn bị công tác 2024 của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng của Công ty Cổ phần Bóng đá Hải Phòng:

    a. Kiến nghị của doanh nghiệp: 

    Đề nghị bổ sung hỗ trợ tài chính mùa giải 2023 để duy trì hoạt động và chuẩn bị công tác 2024 của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng 

    b. Ý kiến trả lời của Sở Tài chính:

    - Về cơ chế chính sách hỗ trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng hiện nay: Thành phố ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ tài chính duy trì và phát triển Bóng đá Hải Phòng giai đoạn 2022-2026; theo đó, kinh phí hỗ trợ cho nội dung trên từ ngân sách thành phố là 50 tỷ đồng/năm.

    - Đối với năm 2023: 

    Kinh phí hỗ trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng để duy trì và phát triển Bóng đá Hải Phòng đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc giao dự toán cho các cấp, các ngành, các đơn vị; Theo đó, Sở Tài chính đã thực hiện cấp phát đủ 50 tỷ đồng hỗ trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng.

    Việc Công ty đề nghị bổ sung kinh phí của năm 2023 là không có cơ sở do vượt ngoài định mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố.

    - Đối với năm 2024: 

    Trong năm 2023, Công ty có đề nghị được ứng trước 20 tỷ từ ngân sách thành phố được bố trí trong năm 2024 để chuẩn bị công tác 2024 của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng.

    Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 57, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện được ứng trước dự toán ngân sách năm sau để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp bách của trung ương và địa phương thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định…”.

    Như vậy, đối chiếu theo quy định nêu trên, việc đề nghị ngân sách thành phố ứng trước 20 tỷ đồng để duy trì hoạt động và chuẩn bị công tác 2024 của Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng không thực hiện được do đây là nhiệm vụ chi thường xuyên, không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Điều 57, Luật ngân sách nhà nước. 

    Đến thời điểm hiện nay, kinh phí hỗ trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng để duy trì và phát triển Bóng đá Hải Phòng năm 2024 đã được bố trí trong dự toán ngân sách thành phố tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 về về việc giao dự toán cho các cấp, các ngành, các đơn vị. Theo đó, kinh phí hỗ trợ để duy trì hoạt động và chuẩn bị công tác 2024 của Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng sẽ được Sở Tài chính giải ngân theo tiến độ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

    Do đó, đề nghị Công ty sử dụng nguồn Công ty cam kết đối ứng hỗ trợ cho Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng (20 tỷ đồng/năm) và nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố là 50 tỷ đồng đã được bố trí vào năm 2024 để thực hiện việc duy trì hoạt động và phát triển Bóng đá Hải Phòng.

Bùi Thị Mai Hương
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0